คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

เปรียบเทียบสินค้า

คุณยังไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ

Returns

การคืนสินค้า

Ohvava รับคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดยลูกค้าต้องแนบใบสั่งซื้อ (เลขคำสั่งซื้อ) และสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่อยู่ในสภาพที่ประกอบแล้ว ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน โดย Ohvava ไม่รับคืนสินค้าในกรณี ดังต่อไปนี้

  1. สินค้าประเภทที่ใช้แล้วหมดไปเช่นเครื่องสำอาง, อาหารเสริม, สบู่, แชมพู, ครีมบำรุงผิว, น้ำหอม, อาหาร และเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
  2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, โปรแกรม, CD, DVD, เกม, สื่อบันเทิงต่างๆ, ตลับหมึก, บัตรเติมเงินและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน (ยกเว้นกรณีไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ครบถ้วน)
  3. สินค้าในกลุ่มสิ่งพิมพ์ทั่วไปและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เช่นวารสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นกรณีไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ครบถ้วน)
  4. สินค้าที่สามารถปรับขนาดได้เช่นเครื่องประดับ อัญมณีและนาฬิกา
  5. เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ประเภทตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้า
  6. สินค้าที่มีการสัมผัสร่างกายโดยตรงเช่นเครื่องปั๊มน้ำนม จุกนม ชุดชั้นใน ผ้าอ้อมและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
  7. สินค้าของแถมที่ไม่เกิดการชำรุดหรือต่างจากคำอธิบายในเว็บไซต์
  8. กรณีสีไม่ตรงกับในรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นความเข้มของสีที่แตกต่าง

การคืนเงิน

Ohvava ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินอย่างน้อย 30% ของราคาสินค้าตามใบสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าของ Ohvava โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

a. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

a.1 นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ใน http://www.ohvava.com/returns/ ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือ Ohvava หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

a.2 การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ a.1 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน:

a.2.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ

a.2.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

a.3 การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ a.2แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้ Ohvavaทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ a.2 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม Ohvavaมีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก

a.4 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อ Ohvavaทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

a.5 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่าน Ohvava หรือตัวแทนของ Ohvava)

a.6 สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงตัวกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ ต้องอยู่ในภาพเดิม ไม่มีชิ้นส่วนที่สูญหาย

a.7 หมายเหตุ : สินค้าที่ต้องการคืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้า คู่มือการใช้งาน และต้องแนบใบเสร็จรับเงินมาด้วย
หากสินค้ามีตำหนิเกิดขึ้น ทางร้านขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไป โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เกิด หรือ อาจจะต้องประกาศขายในราคาพิเศษ เป็นต้น

a.8 หมายเหตุ : การส่งคืนสินค้า โปรดส่งทางไปรษณีย์ไทย เท่านั้น การส่งด้วยวิธีการอื่น เช่น ขนส่งเอกชนบางบริษัทที่ไม่มีบริการส่งถึงที่อาจทำให้ได้รับบริการที่ล่าช้า และตามสินค้าด้วยความลำบาก

a.9 การรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง : เพื่อความมั่นใจโปรดแกะดูสินค้าที่ได้รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หากกรณีสินค้าชำรุดเนื่องจากปัญหาการขนส่ง ให้คืนสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อทำการเคลมค่าเสียหายตามใบเสร็จได้.

a.10 ทาง Ohvavaจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


 


bเงื่อนไขการคืนสินค้า
b1. ผู้ซื้อควรเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ และจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในกรณี ที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันสินค้า
b2. การรับประกันสินค้า สินค้านั้นๆเป็นไปตามระยะเวลาที่ทางร้าน ohvavaกำหนด
b3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเป็ค แตก,ชำรุด,บุบสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
b4. สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันซื้อ แต่สินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล่องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานใบรับประกันหรือใบเสร็จรับเงิน เหมือนตอนที่ซื้อไปจากทางร้าน
b5. การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงเมือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกันสินค้าหาย สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าที่ติดกับตัวสินค้าฉีกขาด

 


 

 

ร้าน ohvava ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้
c1. สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก,ชำรุด,บุยสลาย หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
c2. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ หรือคาบอื่นๆ เป็นต้น
c3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ตกน้ำ เป็นต้น
c4. สติ๊กเกอร์รับประกันของ ร้าน ohvava มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
c5 .การใช้สินค้าที่ผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ออกแบบไว้ สินค้ามีการแก้ไข ดัดแปลง เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
c6. ทางร้าน ohvava จะไม่รับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้โดยส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า
c7. สินค้าที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
c8. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย หรือตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม การส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
c9. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี ความผิดพลาด การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุงเอง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของสินค้า
c10. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลว หรืออาหารหกใสผลิตภัณฑ์, น้ำหรือเหงื่อเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกิน
c11. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน
c12. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
c13. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี
c14. กรณีที่สินค้าสามารถใช้ได้ตามปกติ ดังที่มีการระบุไว้ในหน้าเว็บไซท์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเคลมสินค้า


*** การเคมสินค้าลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดผ่านทางอีเมล์ [email protected]  โดยระบุหมายเลขออเดอร์ สาเหตุหรืออาการเสียของสินค้าหากไม่สามารถใช้งานได้
ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้แนบมากับสินค้าเคลม

expand_less